PROPONOWANE GRUPY:

 

Gr.– dla dzieci III i IV klas szkoły podstawowej. Grupa zaczyna naukę języka od podstaw i dochodzi do poziomy A2. Zajęcia 2 x w tygodniu (60 min.)

(dzieci po ukończeniu tej grupy potrafią:  budować zdania z czasownikiem ‘to be’ i ‘to have’, budować pytania szczegółowe z tymi czasownikami, znają liczebniki do 100 000 000 i działania matematyczne, liczbę mnogą rzeczowników – także nieregularną, znają nazwy krajów, przedmioty szkolne, człownków rodziny, zwierzęta, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz saksoński, dni tygodnia, kolory, godziny na zegarze (wszystkie), nazwy czynności codziennych, instrumentów muzycznych, pomieszczenia w domu, wyposażenie domu, lokalizację, charakterystyczne punkty w mieście, posługują się Present Simple i zaczynają posługiwać się Present Continuous).

 

Gr.II – dla dzieci klas IV i V szkoły podstawowej. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z nauczycielem. Poziom A2. Zajęcia 2 x w tygodniu (60 min.)

(dzieci po ukończeniu tej grupy potrafią: budować zdania w czasach: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, znają konstrukcje ‘used to’ i ‘be going to’, stopniowanie przymiotników, tworzenie przysłówków, znają słownictwo w zakresie: czynności życia codziennego, zwierzęta (z częściami ciała)oraz charakterystyką gadów, płazów, etc., dużo przymiotników, pytania szczegółowe we wszystkich tych czasach, mają przyswojoną listę 65 czasowników nieregularnych w trzech formach, znają środki transportu, potrafią zamawiać jedzenie w restauracji i odgrywać rolę kelnera, znają nazwy produktów spożywczych, potrafią opisywać krajobraz, zjawiska pogodowe, znają stopniowanie przymiotników i porównania, słownictwo związane z kultura i rozrywką.)

 

Gr.III – dla dzieci klas V i VI szkoły podstawowej i I kl. gimnazjum. Kwalifikacja dzieci klas V na podstawie rozmowy z nauczycielem. Zajęcia 2 x w tygodniu (60 min.)

 

Od Zera do Bohatera -1” – grupa dla dorosłych, którzy chcą w ciągu roku nauczyć się języka od podstaw do poziomu umożliwiającego porozumiewanie się. W przypadku chęci wyrażonej przez członków grupy, nauka może być kontynuowana w kolejnych latach na wyższych poziomach. Zajęcia 2 x w tygodniu (60 min.) Dzięki autorskiemu programowi w ciągu roku dochodzimy do poziomu B1.

(po roku nauki w tej grupie, uczniowie znają słownictwo pozwalające im na toczenie podstawowych rozmów na temat: pracy, gospodarstwa domowego, gotowania, podróżowania, poruszania się po mieście, robienia zakupów – odzieżowych, spożywczych, zamawiania i obsługiwania klientów w restauracji, opisywania osób – pod względem wyglądu i cech osobowości, rozmowy o sposobach spędzania wolnego czasu, podróżowania, zdrowia. Jeśli chodzi o gramatykę, znają i posługują się czasami: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous i Present Perfect, znają 1st i 2nd Conditional, stopniowanie przymiotników i porównania, konstrukcje ‘be going to’ i ‘used to’, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym, konstrukcje typu ‘want sb to do sth’.)

 

Od Zera do Bohatera – 2” – grupa dla dorosłych, którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego od poziomu B1. W przypadku chęci wyrażonej przez członków grupy, nauka może być kontynuowana w kolejnych latach na wyższych poziomach. Zajęcia 2 x w tygodniu (60 min.)

Chętni powinni znać program zrealizowany w grupie “Od Zera do Bohatera – 1”.

 

WARUNKIEM POWSTANIA KAŻDEJ Z GRUP JEST ZEBRANIE SIĘ PRZYNAJMNIEJ CZTERECH CHĘTNYCH. GRUPY LICZĄ MAKSYMALNIE DO SZEŚCIU OSÓB.